info Karantene

Smittekarantene

 •        Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) pålegger smittekarantene for alle som er definert som nærkontakt til en person som er bekreftet positiv for SARS-CoV-2 som er omtalt i kapittelet om smittesporing.
 •        Hvis den/de som er i karantene får symptomer på covid-19 regnes de som et sannsynlig covid-19-tilfelle. Det er da anbefalt at hele husstanden er i karantene i frem til man har fått prøvesvar. Hvis det sannsynlige tilfellet tester negativt, opphører karantenen for de andre i husstanden. Hvis testen er positiv, skal den testede gå i isolasjon og det skal settes igang smittesporing. Alle nærkontakter blir da satt i karantene, inklusive alle personer i husstanden.
 •        Alle nærkontakter skal i smittekarantene. Karantenen varer i 10 døgn etter siste smitteeksponering, men kan bli forkortet dersom den som er nærkontakt tester negativt på PCR-test tatt tidligst 7 døgn etter siste smitteeksponering. Vi anbefaler at nærkontakter blir testet både ved oppstart og ved avslutning av karantene.
 •        Nærkontakter som i løpet av de siste 6 måneder har gjennomgått covid-19, dokumentert ved godkjent laboratoriemetode fra norsk helse- og omsorgstjeneste (PCR for SARS-CoV-2 eller antigentest) er unntatt karantene. Antistoff-prøvesvar eller vaksinasjon gir per i dag ikke fritak fra smittekarantene

 

Ventekarantene

 • Ventekarantene er en anbefalt midlertidig karantene hovedsakelig for personer i husstanden til en nærkontakt.
 • Ventekarantene blir i enkelte tilfeller også brukt for andre enn husstandsmedlemmer. Eksempler kan være når det er smitte i grupper med yngre barn som omgås hverandre tett som f.eks. i barnehager eller skoler, og enkelte ganger ellers ved virusutbrudd hvor man har et ekstra behov for å få god kontroll. Det er Stavanger kommune ved avdeling for smittesporing som gjør vurderinger i hvert enkelt tilfelle.
 • Perioden for ventekarantene varer frem til personen som er nærkontakt har fått svar på sin første koronatest. Ved negativt testsvar hos nærkontakten avsluttes ventekarantene. Nærkontakten selv skal fremdeles følge reglene for karantene.
 • Personer i ventekarantene skal ikke teste seg. Dette er viktig å overholde da det i perioder vil være store grupper i ventekarantene. Dersom alle disse skal teste seg vil det gå ut over testkapasiteten. Dette kan medføre at personer som er definerte nærkontakter vil måtte vente unødvendig lenge for å få testet seg.

 

Vurderinger som ligger til grunn for å anbefale ventekarantene:

 •        Ved pågående eksponering over tid, mistanke om mutert virus, eller ved usikkert tidspunkt for eksponering (slik det kan være i utbrudd), kan nærkontakter allerede ha rukket å bli smitteførende når de settes i karantene.   
 •        Ved enkeltstående tilfeller, med kjent smitteeksponering for mindre enn 3 døgn siden vil ikke ventekarantene være et nyttig tiltak, da det har gått for kort tid til at nærkontakten kan ha rukket å bli smittsom. Det er Stavanger kommune ved avdeling for smittesporing som gjør vurderinger i hvert enkelt tilfelle.
 •        For å begrense videre smittespredning, bør nærkontaktens husstandsmedlemmer oppfordres til å være i ventekarantene fram til nærkontakten har fått negativt svar på første test (men ikke lenger).
 •        Det bør kun brukes ventekarantene for husstandsmedlemmer, og eventuelt kjærester, til personer som er definert som nærkontakter. Det anbefales ikke ventekarantene for nærkontakters øvrige nærkontakter, foruten i spesielle situasjoner, se kulepunkt 2 ovenfor.
 •        Personer som har gjennomgått covid-19 i løpet av de siste 6 månedene eller er vaksinerte (3 uker etter første dose) behøver ikke å være i ventekarantene.  

 

Illustrasjon forsterket TISK

Forsterket TISK innebærer mer utstrakt testing og karantenesetting, og mer vektlegging av god gjennomføring av karantene og isolering.

Se mer om forsterket TISK og ventekarantene på FHI