Barnehagens vedtekter

Vedtekter for Biå Steinerbarnehage i henhold til Barnehageloven § 15

1. Eierforhold

Barnehagen er et enkeltpersonsforetak som eies av Irene Ueland

2. Formål

Barnehagen skal sikre barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.

Barnehagen skal drives i samsvar med de til tider gjeldende lover, forskrifter, vedtekter, fastsatt budsjett og årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet.

3. Barnehagens innhold

Barnehagen skal være en pedagogisk tilrettelagt virksomhet. Rammeplanen skal gi retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. Biå steinerbarnehage støtter seg til en pedagogisk humanistisk retning i sitt arbeid.

Steinerbarnehagen drives i henhold til Rammeplan for Steinerbarnehager i Norge og barnehageloven. I barnehagen er det minst en ansatt som har Steinerpedagogisk kompetanse eller er under utdanning.

4. Opptaksmyndighet

Eier i samarbeid med pedagogisk leder foretar opptak av barn i barnehagen.

5. Opptakskriterier

Opptakskretsen er barn i stavanger kommune.

Barnehagen er åpen for barn fra 12 måneder. Barn som er tildelt fast plass, får beholde plassen til utgangen av barnehageåret det år barnet fyller 6 år.

Ved opptak av barn legges det vekt på følgende kriterier i prioritert rekkefølge:

A) Iht. barnehageloven § 13 har barn med nedsatt funksjonsevne og barn det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester § 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, rett til prioritet ved opptak i barnehage.

B) Daglig leder kan gi ansatte fortrinnsrett ved opptak av barn dersom dette er viktig for å få besatt stillinger.

C) Søsken av barn som har plass i barnehagen

D) Barn som skal videre på Steinerskolen

E) Nærmiljø

F) Barnehagen skal tilstrebe en hensiktsmessig alderssammensetning og sikre en forsvarlig drift.

Opptak av barn i barnehagen og tildeling av ledige plasser skjer etter elektronisk søknad i samordnet opptak i kommunen, iht. Barnehagelovens bestemmelser om samordnet opptaksprosess.

KLAGERETT: Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass. Reglene for klagegang finnes i forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage,
(forskrift 2005-12-16 nr 1477).

6. Opptaksperiode og oppsigelsesfrist

Opptak av barn skjer hele året, men hovedsakelig ved samordnet opptaksprosess. Eier kan tilby barnehageplass etter kapasitet utenom samordnet opptaksprosess.

Oppsigelsestid av barnehageplassen er 2 måneder fra oppsigelsesdato. Oppsigelse fra barnehagens side krever saklig grunn og skal skje skriftlig.

Oppsigelse fra foresatte mottatt av barnehagen etter 1. april medfører en plikt til å betale foreldrebetaling ut juli måned.

7. Fastsettelse av foreldrebetaling

Foreldrebetalingen fastsettes av eier.

8. Leke- og oppholdsareal

Barnehagens norm for arealutnytting er 4 kv.m. leke- og oppholdsareal for pr. barn over 3 år, og 5,5 kv.m. for barn under 3 år.

9. Åpningstid og ferie

Barnehagen er åpen  fra 07.30 til 16.30 mandag til fredag på Storhaug.

Barnehagen holder stengt 3 dager i høstferien, mellom jul og nyttår ( fom. 22. des. tom. 2 jan.), 2 dagers vinterferie, hele påskeuken og hele juli. Barnehagen er stengt på helligdager.

Barnehageåret starter 1. august.

10. Vilkår for kommunal støtte

Her tas det inn eventuelle vilkår kommunen har for at barnehagen har rett til å motta kommunal støtte/ kommunalt driftstilskudd.

11. Helsekontroll

Før barnet begynner i barnehage, skal det framlegges erklæring om barnets helse.
Jfr. Lov om barnehager § 23

12. HMS

Barnehagen har utarbeidet en internkontrollhåndbok (HMS) og gjennomfører sin internkontroll på følgende måte:

- Årlig gjennomgang av sjekkliste for sikkerhet ute og inne.

- Årlig førstehjelpskurs for alle ansatte.

- Årlig oppdatering på rutiner ved brann, herunder rømningsveier og brannskap.

- Årlig servicekontroll av ventilasjon og brannanlegg.

- Fastsatte årlige personalmøter vedr. spesielle hensyn i forhold til barnegruppen, samt rutiner ved skader, barn som ikke blir hentet, viktige telefonnumre, prosedyrer ved sykdom, ulykker og kriser.

- Det er tegnet ansvarsforsikring på barn og ansatte i barnehagen.

13. Matpenger

For å dekke barnehagens matutgifter innkreves kr. 400,- pr. barn pr. mnd.